Privacy & Cookies

Privacybeleid

Ten aanzien van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy wordt Gunnebo AB (hierna te noemen Gunnebo, ons en wij), gevestigd te Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die het bedrijf verzamelt, gebruikt en beheert in overeenstemming met dit privacybeleid (hierna te noemen het beleid). Voor een volledige lijst van Gunnebo-entiteiten, zie hier (Lijst van entiteiten).

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor Gunnebo. Het beschermen van alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan Gunnebo is voor ons zeer belangrijk, of het nu gaat om gegevens van individuen waarmee wij zakendoen, bezoekers en gebruikers van onze websites of andere personen. Bij persoonsgegevens gaat het om informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar levend individu. 

In dit beleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en beheren en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt of browset op onze website, dient u dit beleid volledig door te lezen en te controleren of u akkoord gaat met ons privacybeleid.
Wij wijzen u erop dat onze website links kan bevatten naar andere websites. Dit beleid is niet van toepassing op deze sites van derden en wij adviseren u om de beleidslijnen voor privacy en veiligheid te controleren voor iedere website die u bezoekt. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de privacy en veiligheid van de gegevens die wij verzamelen en hebben geen zeggenschap over de handelingen van derden met betrekking tot uw gegevens.Voor een uitleg over de gedefinieerde termen in dit beleid verwijzen wij naar de onderstaande woordenlijst.

Van welke mensen verzamelen wij persoonsgegevens?

Gunnebo verzamelt binnen de context van haar bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens van een scala aan individuele personen, waaronder:

 • vertegenwoordigers van onze leveranciers, klanten en andere zakelijke contacten,
 • aannemers,
 • gebruikers van onze website,
 • individuen die op enige wijze contact met ons opnemen en
 • sollicitanten.

 

De manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verkrijgen persoonsgegevens die - online en offline - bewust en vrijwillig door u aan ons worden verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u:

 • onze website bezoekt en/of een van onze webformulieren invult,
 • contact opneemt met onze klantenservicecentra of ons op andere wijze vraagt om informatie,
 • een bezoek brengt aan onze bedrijfsterreinen,
 • een order bij ons plaatst,
 • met ons communiceert via sociale netwerksites, apps van derden of vergelijkbare technologieën,
 • zich abonneert op onze blog, nieuwsbrieven, e-mails en
 • een bezoek brengt aan een van onze stands op een beurs.
 • Ook kunnen wij informatie verzamelen die wij ontvangen van derden, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gebruik van andere websites die wij hanteren en van gerelateerde derden zoals onderaannemers.

Ook kunnen wij informatie verzamelen die wij ontvangen van derden, bijvoorbeeld met betrekking tot uw gebruik van andere websites die wij hanteren en van gerelateerde derden zoals onderaannemers. Google's mogelijkheid om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken aan onze websites te gebruiken, is beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, http://www.google.com/analytics/terms/us.html en het Privacy beleid van Google. http://www.google.com/policies/privacy. Ga naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout als u meer wilt weten over de afmelding bij Google Analytics.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Binnen een zakelijke context kan Gunnebo een reeks persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw naam, geslacht, functiebenaming, foto's voor identificatiedoeleinden, e-mailadres, woonadres en andere contactgegevens, informatie over uw zakelijke belangen en andere interesses, communicaties met u (inclusief notulen van besprekingen), producten of diensten van Gunnebo die wij aan u hebben geleverd of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent alsmede financiële informatie en betalingsinformatie.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij bepaalde standaardgegevens die door uw browser naar onze website worden gestuurd. Hierbij gaat het om technische informatie, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, taal, ingestelde tijdzone, toegangstijden, land en eventuele adressen van verwijzende websites.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aan u verstrekken van informatie, producten en diensten die door u worden besteld,
 • het informeren van u over eventuele veranderingen in uw diensten en het verstrekken aan u van informatie met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die voor u interessant
 • kunnen zijn,
 • het verstrekken aan u van informatie over onze marktomgeving, events, productlanceringen,
 • het communiceren met u en met contacten bij derden,
 • het beheren van onze website en het helpen verbeteren van onze producten en diensten,
 • het uitvoeren van analyses met betrekking tot het gebruik van onze website,
 • het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en
 • andere zakelijke doeleinden, met inbegrip van het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van accounts en dossiers, het ondersteunen van activiteiten in hetkader
 • van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gerechtelijke onderzoeken, onderzoeken van toezichthoudende instanties en interne onderzoeken en schuldbeheer.

 

Recruitment

Als u via onze website of op andere wijze solliciteert naar een baan, zullen wij aanvullende en meer specifieke persoonsgegevens over u verzamelen, zoals uw kwalificaties, carrièreverloop, externe referenties en notulen van gesprekken. Ook kunnen wij u vragen om andere informatie, zoals bijvoorbeeld uw interesses en het soort banen waarin u geïnteresseerd bent. Alle persoonsgegevens die u verstrekt aan Gunnebo met betrekking tot een vacature zullen worden verwerkt conform onze Verklaring recruitment .

 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Gunnebo

Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgebonden gegevens moet Gunnebo de rechtsgrondslag aangeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In lijn met de bovenstaande doelstellingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, vormt normaliter een van de volgende zaken de rechtsgrondslag voor de verwerking door Gunnebo van uw persoonsgegevens:

 • uw toestemming,
 • de tenuitvoerlegging van een overeenkomst met u of met andere individuen,
 • de rechtmatige ondernemingsbelangen van Gunnebo of derden dan wel
 • de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Gunnebo kan uw persoonsgegevens op "need-to-know"-basis delen met mensen binnen het bedrijf die die gegevens nodig hebben om zakelijke of juridische redenen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een administratieve taak zoals de verwerking van een factuur of voor het doorsturen van een door u ingediende vraag naar de juiste afdeling binnen Gunnebo.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, inclusief de autoriteiten, Gunnebo's adviseurs, leveranciers van IT-diensten en derden die door Gunnebo zijn ingeschakeld om de door u gevraagde diensten te leveren, en wel voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot materialen die worden weergegeven dan wel anderszins beschikbaar zijn op de website van Gunnebo, voor het inwinnen van juridisch of ander professioneel advies, voor het reageren op een wettelijk verzoek of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting en voor het handhaven van de gebruiksvoorwaarden voor de website van Gunnebo.

Als wij een bedrijf of activa verkopen, kopen of fuseren, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, waaronder de mogelijke verkoper dan wel koper van dat bedrijf of die activa.

Aangezien Gunnebo wereldwijd actief is, kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens delen met alle eenheden binnen de wereldwijde Gunnebo Groep. Deze eenheden zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens en mogen deze uitsluitend gebruiken voor de in dit beleid aangegeven doeleinden.

Wij kunnen ertoe besluiten om gebruikers de mogelijkheid te bieden voor het delen van opmerkingen, berichten, testimonials dan wel andere informatie. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de door u verstrekte informatie algemeen toegankelijk zijn. Informatie die u daar verstrekt kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere bezoekers.

Tenslotte kunnen wij niet-persoonsgebonden gegevens delen met andere derden die hierboven niet zijn beschreven. Als wij dat doen, kunnen wij geaggregeerde informatie gebruiken of de informatie niet-identificeerbaar maken, zodat het onwaarschijnlijk is dat een derde partij de gegevens kan koppelen aan u, uw computer of uw apparaten. Aggregatie houdt in dat wij de niet-persoonsgebonden gegevens van een groot aantal mensen combineren, zodat de gegevens niet herleidbaar zijn tot een bepaald persoon. Niet-identificeerbaar maken houdt in dat wij proberen om bepaalde delen van informatie te verwijderen of te wijzigen die zouden kunnen worden gebruikt om gegevens te koppelen aan een specifiek persoon.

Doorgifte van persoonsgegevens

Wij wijzen u erop dat het mogelijk is dat personen waaraan Gunnebo uw persoonsgegevens binnen het kader van dit beleid kan verstrekken zich bevinden in een ander land dan uw eigen land en dat daar voor de gegevensbescherming mogelijk minder strenge eisen gelden dan in uw eigen land. Door akkoord te gaan met dit beleid verklaart u ook akkoord te gaan met de overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander land dan uw eigen land.

Telkens wanneer wij persoonsgegevens doorgeven over de landsgrenzen heen zullen wij de wettelijk voorgeschreven maatregelen nemen om te waarborgen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat hiermee wordt omgegaan in lijn met dit beleid. Als u verblijft in de EER dan wel Groot-Brittannië kunt u na een verzoek daartoe een document ontvangen met daarin de maatregelen die wij hebben genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten onder deze omstandigheden. Gebruik hiervoor het contactformulier dat beschikbaar is op onze website https://www.gunnebo.com/About of per e-mail privacy@gunnebo.com

Veiligheid

Gunnebo neemt alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn voor het beschermen van persoonsgegevens tegen onbedoelde of onwettige vernietiging en onbedoeld verlies en tegen toegang, vernietiging, misbruik, aanpassing dan wel openbaarmaking door onbevoegden.

Bewaren van dossiers

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Dit betekent dat gegevens en dossiers (met inbegrip van persoonsgegevens) worden vernietigd of van onze systemen worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn. Hoe lang dossiers worden bewaard, is afhankelijk van het type persoonsgegevens dat daarin is opgenomen.

Uw rechten

De toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgebonden gegevens geeft individuele personen rechten met betrekking tot persoonsgegevens die organisaties over hen bewaren. Als u:

een kopie wilt verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren of ons wilt verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen dan wel de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, verzoeken wij u dit schriftelijk door te geven aan Gunnebo AB via privacy@gunnebo.com

[Als u geen commerciële mededelingen van ons wilt ontvangen per e-mail, telefoon of post, kunt u dit aangeven door te klikken op de uitschrijflink onderaan in iedere commerciële e-mail en uw voorkeuren aan te passen dan wel door contact met ons op te nemen via privacy@gunnebo.com Vragen en klachten

Als u een punt van zorg of een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Gunnebo dient u dit in eerste instantie schriftelijk door te geven aan Gunnebo met behulp van de contactgegevens die te vinden zijn op onze website https://www.gunnebo.com/About of via privacy@gunnebo.com

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw punt van zorg of uw klacht door Gunnebo, kunt u de zaak voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor uw land.

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen of aan te passen door het herziene beleid op onze website te plaatsen. Telkens wanneer u informatie aan ons verstrekt of een order plaatst, valt het onder uw verantwoordelijkheid om het beleid opnieuw te bekijken.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website bij een bezoek van u op uw harde schijf kan opslaan. Een cookiebestand kan informatie bevatten (zoals een gebruikers-ID) die door de website kan worden gebruikt voor het bijhouden van de door u bezochte pagina's en uw voorkeuren. Een cookie kan uitsluitend persoonsgegevens bevatten die door u persoonlijk zijn verstrekt. Een cookie kan geen gegevens raadplegen van uw harde schijf of cookiebestanden raadplegen die door andere websites zijn aangemaakt.

Gunnebo maakt gebruik van cookies om het gedrag van gebruikers op de site bij te houden en om betere diensten te verlenen aan gebruikers bij hun bezoek aan de website.

Gebruikers kunnen hun browsers zo instellen dat er een melding wordt gegeven als er een cookie wordt ontvangen met de mogelijkheid om de cookie te accepteren of te weigeren. Gebruikers kunnen ook alle cookies weigeren door deze functie uit te schakelen in hun browsers. Voor de volledige functionaliteit van de website van Gunnebo zijn echter wel cookies nodig.

Bij het eerste bezoek aan een website van Gunnebo zal er een banner worden weergegeven waarin het gebruik van cookies door de website wordt uitgelegd.

Functies voor sociale media

Op Gunnebo.com zijn functies opgenomen voor sociale media, zoals knoppen voor delen of volgen. Bij deze functies kan worden geregistreerd wat uw IP-adres is en welke pagina u bezoekt op onze sites en er kan een cookie worden gebruikt om de functie correct te laten functioneren.

De functies voor sociale media worden gehost door een derde partij dan wel rechtstreeks gehost op onze websites. Dit beleid is niet van toepassing op deze functies. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid en andere beleidsvormen van de aanbiedende bedrijven.

Uw feedback

Voor ons is het erg belangrijk om te horen wat uw mening is over ons beleid. Als u feedback hebt over dit beleid, verzoeken wij u hierover een e-mail te sturen naar privacy@gunnebo.com

Voor het laatst bijgewerkt [15/02/2018]

Woordenlijst

Verwerkingsverantwoordelijke Een partij die de doelen van en de middelen voor de verwerking van gegevens vaststelt.
Autoriteit Persoonsgegevens De relevante toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy of gegevensbescherming in het rechtsgebied van Gunnebo en/of een bedrijf binnen de Gunnebo Groep.
Europese Economische Ruimte (EER) De EER behelst alle lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
Persoonsgegevens Informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar individu (d.w.z. gegevens over Gunnebo's werknemers, aannemers, sollicitanten, werknemers van verkopers en leveranciers, aannemers, klanten, patiënten die onze producten gebruiken en individuen die gebruikmaken van onze website of servicecentra). Tot de informatie behoren namen, adressen, e-mailadressen, sollicitaties, gebruikersaccountgegevens en correspondentie. Onder de persoonsgegevens vallen ook informatie over surfgedrag (bijvoorbeeld gegevens gekoppeld aan een specifieke cookie) en IP-adressen wanneer dergelijke informatie kan worden gekoppeld aan een individu.
Verwerking Alles wat er wordt gedaanmet persoonsgegevens; het verzamelen en opslaan ervan, het raadplegen ervan, het combineren ervan met andere gegevens, het delen ervan met een derde partij of zelfs het verwijderen ervan.